Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pistachio
1935 afaf 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaabove above
pistachio
Reposted fromposzum poszum viazayin zayin
pistachio
Reposted fromposzum poszum viazayin zayin
7493 884a 420
Reposted fromkimik kimik viazayin zayin
5783 fc9c 420
pistachio
7711 a8d0 420
Reposted frommisterpeter misterpeter viayougurtway yougurtway
pistachio
2528 af75 420
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaretaliate retaliate
pistachio
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
pistachio
Reposted fromheima heima viaa-antimatter a-antimatter
6856 db3f 420
Reposted fromink ink via000monnnn066 000monnnn066
0987 f415 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaunco unco
pistachio
8010 f468 420
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viakiks kiks
7142 4f0c 420

mariusknieling:

new face elvis [louisa models] shot by marius knieling.

Reposted fromanananana anananana viaredsunrise redsunrise
pistachio
2701 6cca 420
pistachio
3591 3a0f 420
Reposted fromwstydem wstydem viaredsunrise redsunrise
pistachio
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas. 
— Marek Hłasko
Reposted fromblacktoblack blacktoblack
pistachio
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaToshi Toshi
pistachio
trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko
— Marcin Świetlicki
Reposted frompanimruk panimruk viaToshi Toshi
pistachio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl