Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1188 8188 420
Reposted fromerial erial
pistachio
7180 095f 420
 la danaide by auguste rodin, 1885
4517 d7c3 420
Reposted fromtwice twice viasalami salami
5783 fc9c 420
pistachio
pistachio
7711 a8d0 420
Reposted frommisterpeter misterpeter viayougurtway yougurtway
7177 7c61

spookybums:

Yves Pires // Gustav Klimt

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viayougurtway yougurtway
pistachio
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz – ja i sobie nie zrobię śniadania.
— A. Osiecka
7360 1df1 420
6704 9d99 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
pistachio
1169 b2dd 420
A. Świrszczyńska, "Dwieście osiemdziesiąt stopni mrozu"
Reposted fromciarka ciarka viadiedrunk diedrunk
pistachio
9045 c00f 420
Reposted fromkattrina kattrina viadiedrunk diedrunk
8207 fb1c 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viadiedrunk diedrunk
pistachio
5412 071a 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacheshiresmile cheshiresmile
9594 b943 420
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viajustmess justmess
pistachio
Reposted fromatena atena viaredsth redsth
0073 ab17 420
Reposted fromink ink viapolyphonicsoul polyphonicsoul
pistachio
6550 170d 420
Reposted fromscorpix scorpix viauhuhu uhuhu
pistachio
2619 2a29 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl